St. Mark's Sr. Sec. Public School, Janak Puri, Delhi St. Mark's Sr. Sec. Public School

JANAK PURI, NEW DELHI - 58
Home About SMS » Student Leaders » DISCIPLINE INCHARGES
Discipline Incharges
Following is the list of our Discipline Incharges (2018 - 2019)
Discipline Incharges Name Class
Discipline Incharges (Class XII) Gehna Sahni
Raj Rajeshwar Singh
Saransh Chawla
Lakshay Sulkhlen
Aarushi Sachdeva
Rohit Beer
Namish Guglani
XII A
XII B
XII E
XII E
XII E
XII E
XII B
Vice Discipline Incharges Chirag Wason
Harsh Sachdeva
Gautam Joshi
Naman
Riya Khurana
Dhwani
Bhoomi Chawla
XI B
XI D
XI C
XI C
XI D
XI D
XI A
Discipline Incharges (Class IX) Srijan
Dhruv
Shrishti
Kavish
Manisha Verma
Aaratika
IX A
IX B
IX C
IX D
IX E
IX F
 
Junior Discipline Incharges
Discipline Incharges Name Class
Discipline Incharges (Class V) Tanya
Anwita Wasan
Tanish Sharma
Stavya Virmani
Aditya Tanwar
Nikita Arora
Mridul Mishra
Vandana Khanna
Dhriti Gupta
Saksham Piyush
V A
V B
V B
V B
V C
V D
V E
V E
V F
V